New Amenra

Talk about the classic Dionysian passion. Post the genres, eras, albums and bands that whammy your bar. Try not to post gloryhole era threads.
Post Reply
User avatar
Joah
Tropical
Posts: 46105
Joined: 14 Apr 2009, 06:40
Location: Wouldst thou like the taste of butter and pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously?

New Amenra

Post by Joah »Check this shit out my spastics. :thingy:
User avatar
Ostx
Metal God
Posts: 9762
Joined: 13 Apr 2009, 14:44

Re: New Amenra

Post by Ostx »

:xx:
User avatar
Ostx
Metal God
Posts: 9762
Joined: 13 Apr 2009, 14:44

Re: New Amenra

Post by Ostx »

Finally he's singing in Dutch. Amazing song.
User avatar
Ostx
Metal God
Posts: 9762
Joined: 13 Apr 2009, 14:44

Re: New Amenra

Post by Ostx »

De Evenmens
(We zijn even mens)

Hoe ik met hart en ziel
hier nu kniel
En me geef aan jou
mijn hart mijn ziel

Ik zie ik zoek
een god van vlees en bloed
Al die mij ontviel
zoals een gevallen doek
met hart en ziel
voor jou viel

Hoe ik met hart en ziel
voor jou viel en
mijn dank aan jou
in tranen giet

Zie hoe ik de asse,
de urne aan je gaf
Ik zie ik zoek
in stilte
mijn eigen graf

Ik ben de kilte,
de keizer van grote spijt
En zie hoe mijn kroon van ijzer
mijn huid aan flarden snijdt

Ik voelde
hoe niemand ons begrijpt
en volgde
mijn wil, mijn wonder
door bliksem en donder
door liefde en leed verbonden
In evenwicht.
En doelgericht.

In een oogopslag gekroond
heers jij, net als ik,
over het verloren woord
Verkoren door de Hoeder
De moeder,
die van ons elk beviel
En heers ik
in dit vrije huis
En heers ik
op dit open erf
tot ik sterf

Ik neem afscheid
van dit stervend lichaam,
dit stervend hart
De dagen zwart

Ik verlies me in het vuur
elk uur
het grote Lijden tegemoet
te voet.
met jou erbij
en ik hou moed

Verrezen. De hemel in geprezen.
Onze tijd. Samen. De eenzaamheid.
Al mijn liefde gegeven.

Ik loop het onzichtbaar licht tegemoet.
En ik hou moed.

Verbrandt
die stilte
Verbrandt
die eenzaamheid

En op de as van wat toen was
is nu gebouwd
ons aller huis

Ik vond het in de ogen van mn medemens
Klimmend klauwend uit de dieptes reikte het de hand
Het maanlicht voor altijd nu in mn huid gebrand
Verbonden, schuilend in het huis die eeuwig warmte gaf

Nu hier in deze nacht
Ik had het niet verwacht
Ook hier in deze nacht
Ik had het niet verwacht

Ik zie je in de ogen van mn medemens
en laat daar zo mn hart mn huis nu even onbemand
Zoals de ziener zoekend tracht en zo zijn pijn verzacht

Ik had je niet verwacht

Ons aller huis
Het houten kruis
De verkoolde kelk
De moedermelk

Zie hoe
met hart en ziel
ik hier nu kniel
en jouw grote Pijn
laat niemand zijn
User avatar
Ostx
Metal God
Posts: 9762
Joined: 13 Apr 2009, 14:44

Re: New Amenra

Post by Ostx »

Translation (freely):

The even man
(We are equally human)

How I with heart and soul
kneel here now
And give myself to you
my heart my soul

I see I am looking for
a god of flesh and blood
All those who fell from me
like a fallen curtain
with heart and soul
fell for you

How I with heart and soul
fell for you and
my thanks to you
in tears

See how I gave the ashes
the urn to you
I see I am searching
in silence
my own grave

I am the chill,
the emperor of great regret
And see how my crown of iron
cuts my skin to shreds

I felt
how nobody understands us
and followed
my will, my miracle
Through lightning and thunder
bound by love and suffering
In balance.
And purposeful.

Crowned in the blink of an eye
You rule, as I do,
over the lost word
Chosen by the Keeper
The Mother,
who gave birth to us each
And I rule
in this free house
And I rule
in this open field
till I die

I bid farewell
to this dying body,
this dying heart
The days black

I lose myself in the fire
every hour
Facing the great suffering
on foot.
with you there
And I keep my courage

Resurrected. Praised to the skies.
Our time. Together. The loneliness.
All my love given.

I walk towards the invisible light.
And I keep courage.

Burn
that silence
Burn
that loneliness

And on the ashes of what was
is now built
our common home

I found it in my fellow man's eyes
Climbing clawing from the depths it reached out
The moonlight forever now burnt into my skin
Connected, sheltering in the house that gave eternal warmth

Now here in this night
I did not expect it
Also here in this night
I did not expect it

I see you in the eyes of my fellow man
and so my heart leaves my house unattended for now
As the seer seeks and soothes his pain

I had not expected you

Our common home
The wooden cross
The charred chalice
The mother's milk

See how
with heart and soul
I kneel here now
and your great pain
let no one be
User avatar
Ostx
Metal God
Posts: 9762
Joined: 13 Apr 2009, 14:44

Re: New Amenra

Post by Ostx »

You do miss a lot of underlying layers and meaning with the translation though.
But beautiful lyrics that again mirror the loss of his father.
User avatar
Joah
Tropical
Posts: 46105
Joined: 14 Apr 2009, 06:40
Location: Wouldst thou like the taste of butter and pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously?

Re: New Amenra

Post by Joah »

Killer stuff. I love these guys a lot. One of my new favorites!
User avatar
Joah
Tropical
Posts: 46105
Joined: 14 Apr 2009, 06:40
Location: Wouldst thou like the taste of butter and pretty dress? Wouldst thou like to live deliciously?

Re: New Amenra

Post by Joah »

Nobody likes this band. Right. I guess Neurosis, ISIS, and Cult of Luna are hot garbage too.
Post Reply